autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl autrimpus.szczytno.pl
 
 
 
 
      Jesteś w: Strona główna » Autrimpus » Działalność »Celem Fundacji jest:
*Działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska;
*Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i ekologii;
*Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności;
*Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, jednostkami ochrony środowiska oraz podmiotami współpracującymi w tej dziedzinie;
*Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
*Promocja i organizacja wolontariatu;
*Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego;
*Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, wystaw, ekspozycji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
*Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych;
*Popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
*Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
*Działalność krajoznawcza, wypoczynek dzieci i młodzieży;
*Ratownictwo i ochrona ludności;
*Działalności i współpraca na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
*Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska;
*Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnianie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju;
*Propagowanie aktywnego wypoczynku a w szczególności sportów wodnych


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

*Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
*Podejmowanie działań obejmujących całokształt zagadnień wchodzących w zakres ochrony środowiska naturalnego w ich aspekcie naukowym i dydaktycznym,
*Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa,
*Współdziałanie z ekologicznymi ruchami społecznymi,
*Wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska, ekorozwoju i promocji sportów wodnych w województwie warmińsko- mazurskim środków masowego przekazu,
*Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacyjnymi pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
*Organizowanie wyjazdów i wypraw szkoleniowo – rekreacyjnych,
*Gromadzenie informacji naukowo - technicznej w dziedzinie ekologii,
*Współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem fundacji,
*Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi,
*Współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji,
*Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Fundacja w ramach działalności statutowej może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną, to jest:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
*Działania obejmujące całokształt zagadnień wchodzących w zakres ochrony środowiska naturalnego w ich aspekcie naukowym i dydaktycznym;
*Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa;
*Współdziałanie z ekologicznymi ruchami społecznymi;
*Wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska, ekorozwoju i promocji sportów wodnych w województwie warmińsko- mazurskim środków masowego przekazu;
*Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacyjnymi pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
*Organizowanie wyjazdów i wypraw szkoleniowo – rekreacyjnych;
*Współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem fundacji;
*Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi;
*Współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji;
*Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
*Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
*Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
*Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
*Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
*Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi;
*Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą;
b)działalność odpłatna pożytku publicznego
*Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza;
*Organizowanie wyjazdów i wypraw szkoleniowo – rekreacyjnych;
*Gromadzenie informacji naukowo - technicznej w dziedzinie ekologii;
*Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
*Animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
*Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
*Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
*Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi;
*Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą;

Uzyskane w wyniku tej działalności przychody będą przeznaczone na działalność statutową. Działalnością statutową jest także bieżąca działalność fundacji.
 


 
 

Wygenerowano w czasie: 0.1467 sekundy.
Copyright© 2012 Fundacja Autrimpus® by zoltek design